Vítame Vás vo webovej aplikácii webPOD!

Po úspešnej registrácii a prihlásení môžete začať s vypĺňaním elektronického formulára žiadosti. Skôr, ako začnete vypĺňať elektronický formulár žiadosti, Vám odporúčame prečítať si pokyny uvedené nižšie, prípadne si prečítať odpovede na Často kladené otázky (FAQ) nachádzajúce sa v časti Pomoc v hlavom menu, ktoré sa priebežne dopĺňajú a aktualizujú. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára tiež v časti Pomoc v hlavom menu.

Pri podávaní žiadosti sa riaďte Usmerneniami č. 1 pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny, ktoré sú zverejnené spolu so ďalšími dôležitými dokumentmi na https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2020.

Elektronický formulár žiadosti je rozdelený na 7 blokov. V úvodnom bloku 1 je potrebné najskôr vyplniť základné údaje o žiadateľovi. Až po vyplnení bloku 1 môžete pokračovať vo vypĺňaní blokov 2 – 6 , blok 7 je Sumár blokov 1 – 6. Na údaje v bloku 1 sú naviazané údaje v blokoch 2 – 6, v prípade, že budete chcieť údaje už uložené v bloku 1 zmeniť, musíte rátať s tým, že po ich zmene sa Vám časť údajov v blokoch 2 – 6 naviazaných na údaje v bloku 1 vymaže a budete ich musieť vyplniť nanovo.

Elektronický formulár žiadosti nie je potrebné vyplniť naraz, môžete do neho vstupovať, opravovať a ukladať, prihlasovať sa a odhlasovať sa dovtedy, kým ho v bloku 7 definitívne neuložíte. Prosíme Vás, aby ste si pri vypĺňaní jednotlivých blokov žiadosť priebežne ukladali. Po uložení zmien v blokoch 1 – 6 Vás systém automaticky prepne do ďalšieho bloku v poradí. Pokiaľ zmeny v bloku neuložíte a prejdete do ďalšieho bloku, údaje nebudú uložené a stratia sa. Po 25 minútovej nečinnosti budete automaticky odhlásený.

Po definitívnom uložení žiadosti budete môcť aj naďalej do žiadosti vstupovať, prezerať údaje, stiahnuť, uložiť či vytlačiť si žiadosť vo formáte .pdf, avšak nebudete už môcť žiadne údaje meniť! V prípade, že nevyplníte všetky údaje korektne, žiadosť nebudete môcť v bloku 7 definitívne uložiť. Na chýbajúce, resp. nekorektne vyplnené údaje budete v bloku 7 upozornený hláškou červenej farby.

Vytlačenú, opečiatkovanú a štatutárom podpísanú žiadosť, ktorú si žiadateľ stiahne po jej definitívnom uložení z bloku 7 elektronickej žiadosti vo formáte .pdf, spolu so všetkými prílohami, ktoré je potrebné zaslať poštou, doručte prosím na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Sekretariát pre Program obnovy dediny
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
obálku je nutné označiť "POD"

Pripravovanú žiadosť môžete konzultovať so zamestnancami SAŽP, zoznam ktorých sa nachádza TU.

Upozorňujeme Vás, že uzávierka žiadostí je 29. novembra 2019 do 18.00 hod. (opečiatkovaná a podpísaná žiadosť musí byť do tohto termínu doručená na Slovenskú agentúru životného prostredia). Preto odporúčame vypĺňať elektronický formulár žiadosti v dostatočnom časovom predstihu, aby ste mali dostatok času aj na jeho doručenie poštou, prípadne osobne.

Zaregistrovať sa
Už som registrovaný/á, chcem sa Prihlásiť